ΠΡΟΦΙΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η Εταιρεία έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Quality Management Systems)

Για κάθε έργο, αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβάσεων (ΠΟΙΟΤΗΤΑ).

Η έγκαιρη παράδοση στους πελάτες της (ΧΡΟΝΟΣ).

Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής ολοκλήρωση (ΑΣΦΑΛΕΙΑ).

Η δημιουργία και η διατήρηση του βέλτιστου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στόχο, Συνείδηση και Δέσμευση της «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» αποτελούν:

Η διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας σε ότι αφορά στην ποιότητα και στο χρόνο περαίωσης των Έργων, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα στην εταιρία και κατ’επέκταση στους Μετόχους της.

Το καλό κλίμα συνεργασίας με τους πελάτες της, αφού αποτελεί πεποίθηση ότι η τελική επιτυχία είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών τόσο του Κυρίου του Έργου όσο και του Αναδόχου.

Η άριστη επικοινωνία, το φιλικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και η διαρκής επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού, αφού οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής επιβάλλουν εγρήγορση για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον.

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η καλή επικοινωνία, η δίκαιη αντιμετώπιση και ο σεβασμός της προσωπικότητας των εργαζομένων.

Η διαρκής προσήλωση στην ανάπτυξη και διατήρηση τεχνογνωσίας.

Η ευαισθησία σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» διασφαλίζει τη επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της μέσω:

Της Μακρόχρονης Εμπειρίας του Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού στην εκτέλεση των έργων.

Του Ελέγχου Ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών.

Της Συνεχούς Βελτίωσης των λειτουργιών , θέτοντας παρακολουθώντας και αξιολογώντας συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης.

Της Γραπτής Τεκμηρίωσης του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων (Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας).

Η συνέπεια της «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» με τις ανωτέρω αρχές αποτελεί παράδοση και κεφάλαιο που εξασφαλίζει η μεγάλη πείρα της Διοίκησης και των στελεχών της που αποκτήθηκε σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ετών συμμετοχής σε κατασκευές μεγάλων έργων ως στελέχη μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων.